Afgifte medische verklaring

 

Wilt u weten waar u terecht kunt voor een verklaring over uw gezondheid of een keuring? Of hoe u hulp bij ziekte kunt krijgen door middel van hulpmiddelen of aanpassingen? En wanneer u deze vergoed krijgt? Kijk dan op deze website hoe u dit zelf regelt.

Medische verklaring
Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties om medische verklaringen vragen. Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring, opgesteld door een arts, met daarin een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel over de patiënt en diens gezondheidstoestand met een ander doel dan behandeling of begeleiding. 

De KNMG adviseert behandelend artsen om geen geneeskundige verklaringen af te geven over eigen patiënten. Wel mag een behandelend arts, met toestemming van de patiënt, feitelijke medische informatie verstrekken.

Mocht een vragende instantie toch medische informatie nodig hebben, dan kunnen zij een onafhankelijk arts aanwijzen of door hun medisch adviseur informatie laten opvragen. U kunt de weigeringsverklaring downloaden. Deze verklaring is opgesteld door de KNMG en wordt door ons als leidend beschouwd.

Wij verwijzen u niet achteraf
Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts mag dan achteraf geen verwijzing schrijven. Zou hij het wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.

De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er helder van op de hoogte stellen dat de huisartsen van de huisartsenvereniging Eemland, net als alle Nederlandse huisartsen, niet achteraf verwijzingen zullen schrijven.

Back to top