Privacyreglement

Uw privacy en uw persoonsgegevens in onze huisartsenpraktijk

Algemeen 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. 
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 
Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk 
In onze huisartsenpraktijk (inclusief webportaal) kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 
De regio-organisatie Huisartsen Eemland ondersteunt onze praktijk met diverse diensten zoals de verwerking van declaraties voor verleende zorg, managementinformatie, kwaliteit en technische ondersteuningen. Huisartsen Eemland verwerkt voor deze diensten uw persoonsgegevens.
Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke verplichting of het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG).

De plichten van de huisartsenpraktijk 
De huisartsenpraktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk (inclusief webportaal) plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting

  Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder, via onze website of webapp.
 • Alle medewerkers binnen de huisartsenpraktijk en externe partijen, die vanwege de aard van hun werkzaamheden voor de huisartsenpraktijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens, hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene 
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). 
  Een afschrift wordt kosteloos verstrekt. Echter, bij wederkerende aanvragen en/of extra afschriften kunnen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen van tevoren aangegeven worden.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels het aanvraagformulier persoons- en medische gegevens kenbaar maken aan de huisartsenpraktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 
De medewerkers van de huisartsenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. 
Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).


Uitwisseling gegevens via het Landelijk Schakelpunt 
De huisartsenpraktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens beveiligd uit met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. 
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden.


Overdracht van uw dossier 
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. 
Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts. 
Uw medisch dossier wordt elektronisch aan de nieuwe huisarts overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u recht op inzage in en een kopie van uw dossier.


Meer informatie 
Meer informatie over het medisch dossier is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contact 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem u dan zo spoedig mogelijk contact op met onze praktijk. 
Indien u een vraag of klacht heeft over onze omgang met betrekking tot uw privacy of uw medische gegevens kunt u hierover contact opnemen met de praktijk.

Back to top